Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle muziektheater lessen, workshops, uitvoeringen en overige activiteiten die door Stichting Muziektheater Spetter in dit seizoen worden aangeboden. Dit aanbod wordt schriftelijk en/of via onze website kenbaar gemaakt.

Met het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, met een reactie op een her-inschrijvingsbericht van Stichting Muziektheater Spetter, of via de verzending van een volledig ingevuld web-formulier verklaart de deelnemer/cursist of zijn/haar ouder/verzorger (hierna: deelnemer) zich akkoord met deze voorwaarden.

INSCHRIJVING:

 1. Deelnemer is bij inschrijven op de hoogte van de algemene voorwaarden van Stichting Muziektheater Spetter en handelt hiernaar.

 2. Vanaf de inschrijving bestaat er een overeenkomst tussen Stichting Muziektheater Spetter en de deelnemer voor betreffende cursus, gedurende het gehele cursusjaar en gaat daarmee een betalingsverplichting aan voor het gehele cursusjaar.

 3. Inschrijven voor een van onze cursussen is enkel mogelijk via het inschrijfformulier op onze website (www.muziektheaterspetter.nl).

 4. Bij inschrijven dient de deelnemer het inschrijfformulier geheel naar waarheid in te vullen. Er wordt door de secretaris een formulier toegezonden en dit dient door de deelnemer geheel naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend.

 5. Een minderjarige deelnemer ( jonger dan 18 jaar) kan zich niet zelfstandig inschrijven. In dit geval is te allen tijde een handtekening van ouder/verzorger vereist. De ouder/verzorger van de in te schrijven deelnemer is en blijft altijd verantwoordelijk voor het nakomen van de aangegane verplichtingen.

 6. Inschrijvingen en plaatsing gaan altijd in volgorde van binnenkomst.

 7. De activiteiten hebben alleen doorgang bij voldoende deelname.

 8. Bij een overschot aan inschrijvingen zoeken we met de deelnemer naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit een uitbreiding met een tweede cast of plaatsing op een wachtlijst. Wachtlijstdeelnemers hebben altijd voorrang bij nieuwe cursussen.

 9. Later instromen is onder specifieke voorwaarden beperkt mogelijk. De contributie blijft wel gelijk aan een normaal seizoen, aangezien het om een beperkte periode gaat.

CONTRIBUTIE:

 1. Het contributie tarief wordt per seizoen door het bestuur vastgesteld. Middels het inschrijfformulier worden deelnemers per seizoen op de hoogte gebracht van het te betalen bedrag. Tarieven zijn inclusief BTW.

 2. Betaling van de contributie geeft recht op:

  •  Het hele seizoen (m.u.v. vakanties) een wekelijkse repetitie.

  •  Een voorstelling. De vorm hiervan kan variëren van fysiek, livestream of een andere variant en zal worden bepaald door het bestuur in overleg met de artistiek leider. Hierbij is Stichting Muziektheater Spetter ook afhankelijk van de situatie in het land en de daarop geldende overheidsmaatregelen.

  • 1 tekstscript.

 3. Aan het begin van het seizoen wordt per deelnemer één tekstscript uitgereikt. Bij verlies kost een nieuw script € 5,-.

 4. Stichting Muziektheater Spetter factureert na inschrijving voor het hele seizoen.

 5. Betaling van de factuur geschiedt uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

 6. Indien een deelnemer tussentijds stopt, dient contributie voor het volledige cursusjaar betaald te worden.

 7. In bijzondere gevallen kan het bestuur in overleg met deelnemer het cursusgeld restitueren. Hiervoor dient de deelnemer een verzoek in bij het bestuur.

 8. Een deelnemer kan alleen in overleg met het bestuur eventueel afwijken van de in punt 4 vermelde facturatie in haar geheel. Het is mogelijk om een verzoek in te dienen voor deel facturatie van maximaal 3 termijnen waarbij de contributie door extra werkzaamheden hoger komt te liggen. Dit dient voor inschrijving plaats te vinden en de gemaakte afspraak dient schriftelijk te worden vastgelegd.

 9. Bij niet tijdige betaling wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

 10. Bij uitblijven van betaling behoudt Stichting Muziektheater Spetter zich het recht voor om de deelnemer te weigeren in de repetities.

ALGEMEEN:

 1. Het seizoen varieert in duur afhankelijk van de groep waarvoor men zich inschrijft. Deelnemers worden tijdig op de hoogte gebracht van de start van het seizoen.

 2. Vakanties of periodes van afwezigheid binnen het seizoen worden bij voorkeur in de regio gebonden (school-)vakanties gepland. Indien hiervan afgeweken wordt door een deelnemer gaat deze hierover tijdig in overleg met de organisatie.

 3. Indien een deelnemer wordt gehaald en gebracht worden ouders/verzorgers vriendelijk verzocht om de deelnemer onder te brengen in de repetitieruimte en deze dan weer te verlaten. Bij het ophalen wordt buiten de repetitieruimte gewacht tot de repetitie is afgelopen.

 4. Voor de repetities is gepaste kleding verplicht: sport- of dans kleding die de bewegingen niet belemmert. Spijkerbroeken, horloges en sieraden zijn niet toegestaan.

 5. Buitenschoenen mogen niet gedragen worden tijdens de repetities. Draag jazz-, aerobic, of balletschoenen, zonder zwarte zolen die strepen kunnen achterlaten.

 6. Mocht een deelnemer onverhoopt een repetitie moeten missen, dan kan deze dit kenbaar maken door zich af te melden via de mail (info@muziektheaterspetter.nl) of telefonisch (oproep, WhatsApp, sms) bij de artistiek leider of productieleider. Dit dient tenminste 4 uur voorafgaand aan de betreffende repetitie te gebeuren.

 7. Stichting Muziektheater Spetter houdt de deelnemers per e-mail en via de website op de hoogte van informatie en nieuws. Deelnemers wordt verzocht hier met regelmaat kennis van te nemen.

 8. Deelnemers wordt dringend verzocht op tijd aanwezig te zijn bij iedere repetitie en bij de voorstelling. Bij herhaaldelijk te laat komen kan de artistiek leider gepaste maatregelen nemen.

 9. Mocht een deelnemer overlast veroorzaken dan kan de artistiek leider de deelnemer in overleg met het bestuur van verdere deelname uitsluiten.

 10. Als een deelnemer drie maal zonder geldige reden en zonder tegenbericht afwezig is geweest, kan de artistiek leider de deelnemer in overleg met het bestuur van verdere deelname uitsluiten.

 11. Vanaf een maand voor de voorstellingen mogen deelnemers zich enkel afmelden in verband met ziekte of zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. Dit in verband met de voorstelling die alleen in groepsverband tot stand komt en het nadelige gevolgen heeft als er dan iemand ontbreekt.

AANSPRAKELIJKHEID:

 1. Behalve de aangegeven vakanties kan het onverhoopt en in bijzondere gevallen een keer voorkomen dan een repetitie afgezegd of verplaatst dient te worden, door Stichting Muziektheater Spetter, zonder dat hier ingeval en/of financiële consequenties aan verbonden kunnen worden. Stichting Muziektheater Spetter verplicht zich ertoe dit waar mogelijk te voorkomen en mitsdien altijd naar een passend alternatief zoeken (vervanging van begeleiding, locatie of inhalen van de repetitie op een ander moment). Deelnemers worden hiervan altijd tijdig op de hoogte gebracht.

 2. Indien een deelnemer last heeft van een blessure dient hij/zij dit te melden aan de artistiek leider of de productieleider.

 3. Stichting Muziektheater Spetter is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens de les of meteen erna of ervoor.

 4. Stichting Muziektheater Spetter kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van deelnemers. Wij raden af om kostbare spullen en/of sieraden mee te nemen naar de bijeenkomsten.

 5. Stichting Muziektheater Spetter is niet aansprakelijk voor de schade die door deelnemers zelf wordt aangebracht of wordt veroorzaakt aan de zaal of accommodatie, deze zijn voor eigen kosten van deelnemer.

 6. Deelnemers geven, zonder schriftelijk tegenbericht, bij inschrijving toestemming om foto- en/of filmmateriaal gemaakt tijdens repetities of uitvoeringen te gebruiken voor pr- activiteiten van Stichting Muziektheater Spetter. Aan dit beeldmateriaal kunnen geen rechten wordt ontleend. De organisatie gaat hiermee zorgvuldig en met inachtneming van AVG- wetgeving om.

 7. Op alle transacties waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het bestuur door te mailen naar: info@muziektheaterspetter.nl

Contact

Huis73
Hinthamerstraat 72-74
5211 MR 's-Hertogenbosch
T: 06-10744513
E: info@muziektheaterspetter.nl

Over Theater Spetter

Wij streven ernaar, om de ideale plek te zijn, waar kinderen, jongeren & volwassenen ongedwongen leren creëren op het gebied van theater en muziek.

Social media